Algemene voorwaarden

Naomi Kramer – Orthomoleculair Coach
KvK nummer: 69265518

1. Toepasselijkheid

De orthomoleculair coach en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De complementaire geneeskundige behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten door Naomi Kramer. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door Naomi Kramer schriftelijk zijn aanvaard.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Naomi Kramer Orthomoleculair Coach of dienstverlener: Orthomoleculaire therapie, Coaching en training;
2.2 De cliënt of opdrachtgever: de natuurlijke persoon die aan Naomi Kramer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.
2.3  De offerte: een schriftelijke aanbieding van door Naomi Kramer te leveren producten en diensten, gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities.

3. Grondslag offertes en overeenkomst

Naomi Kramer is in alle gevallen eerst gebonden nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden Naomi Kramer slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd. Offertes van Naomi Kramer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de orthomoleculair coach worden medegedeeld. Als binnen de termijn van een maand de offerte niet geaccepteerd is, vervalt de offerte.
De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij trainingen/programma’s. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd. Naomi Kramer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

4. Wijziging overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
4.2 Orthomoleculair coach Naomi Kramer zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
4.3 Orthomoleculair coach Naomi Kramer heeft ten alle tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

5. Prijzen en prijswijziging

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Naomi Kramer opgegeven prijzen inclusief btw. In de offerte wordt door Naomi Kramer dan wel een vaste prijs opgegeven, dan wel een opgave van het geschatte aantal uren en het uur- en/of dag deeltarief, alsmede de te maken kosten. Een aldus geschat aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van het traject te besteden tijd. 

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen 14 dagen zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Naomi Kramer
6.2 Betaling kan in één keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemers geld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het traject/programma de verplichting tot betaling bestaan. Bij betaling in termijnen worden administratie kosten in rekening gebracht.
6.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldatum is Naomi Kramer steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Naomi Kramer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
6.4  De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Naomi Kramer alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste vijftien procent van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
6.5 Naomi Kramer behoudt zich het recht voor om een consult of coachingsgesprek af te zeggen en verplichtingen op te schorten, totdat de desbetreffende termijn(en) zijn betaald. Na betaling kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Het consult of coachingsgesprek dient binnen de duur van het traject/programma plaats te vinden. Naomi Kramer garandeert niet dat er daarna nog ruimte beschikbaar is om een consult of coachingsgesprek in te halen.
6.6  Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige trajecten, consulten of offertes.
6.7 Kaarten die gekocht worden voor een workshop of event van Naomi Kramer kunnen niet geannuleerd worden. Hiervoor beroept Naomi Kramer zich op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

7. Annulering.

1. Afspraken dienen per mail of app of telefonisch/voicemailbericht minimaal 48 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering 48 uur of korter voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd & de gereserveerde ruimte, het gehele consult bedrag verschuldigd.

8. Overmacht

Indien de orthomoleculair coach haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de orthomoleculair coach alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

9. Vertrouwelijkheid

Praktijk Naomi Kramer zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Naomi Kramer daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie en gegevens van elkaar jegens derden. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Naomi Kramer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Naomi Kramer, haar werkwijze en dergelijke.

10. Aansprakelijkheid

10.1.    Naomi Kramer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Naomi Kramer is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Naomi Kramer is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
10.2.    Indien Naomi Kramer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Naomi Kramer beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.3.    Naomi Kramer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.4.    Naomi Kramer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Naomi Kramer zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.
10.5.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Naomi Kramer.

11. Deelname en aansprakelijkheid online programma’s

11.1 Particulieren kunnen deelnemen aan mijn online programma’s
11.2 In deze programma’s worden kennis en ervaringen gedeeld. Een ieder is zelf verantwoordelijk om naast het volgen van het programma voldoende tijd te reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van de programma’s tot minder klachten lijdt en successen in je leven genereert. Naomi Kramer zal zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken om de programma’s met succes te volgen en af te ronden. Binnen de grenzen van de looptijd van het programma is er ondersteuning, afhankelijk welk programma is aangeschaft.
11.3 Naomi Kramer draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Naomi Kramer te verrichten werkzaamheden of leveringen of een evenredig deel daarvan.
11.4 Naomi Kramer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
11.6 Opdrachtgever is gehouden Naomi Kramer schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Naomi Kramer instellen inzake schade ontstaan door of met het geleverde.
11.7 Naomi Kramer verplicht zich de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden e.d. vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk, e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.
11.8 Naomi Kramer gaat zorgvuldig om met de door de opdrachtgever verstrekte naam-, adres- en e-mailgegevens en gebruikt deze nimmer voor andere doeleinden dan omschreven in het aanbod noch verstrekt zij deze gegevens aan derden.
11.9 Adviezen worden door Naomi Kramer naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

12. Eigendomsrecht en copyright online producten en diensten

12.1 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde of ter beschikking gestelde ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
12.2 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright met betrekking tot de van Naomi Kramer afkomstige of door Naomi Kramer gebruikte ideeën, werkwijze, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Naomi Kramer een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder inbegrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend voorbehouden aan Naomi Kramer
12.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering, ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van Naomi Kramer te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Naomi Kramer. Naomi Kramer kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding inbegrepen.
12.4 Naomi Kramer heeft – tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – het recht om tijdens een opdracht opgedane kennis en vervaardigd (nieuw) cursusmateriaal opnieuw voor andere opdrachtgevers te gebruiken, zonder hiervoor op enigerlei wijze een vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.
12.5 Naomi Kramer heeft het recht om van door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken voor promotionele doeleinden.
12.6 Het copyright © is vastgelegd door Naomi Kramer. Het is niet toegestaan om de inhoud van producten of diensten te verspreiden. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben. Bij twijfel niet doen of per e-mail toestemming vragen via: naomi@naomikramer.nl Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en quotes te citeren op social media onder vermelding van bron: @naomikramer.nl met een directe link naar www.naomikramer.nl of @naomikramer.nl

13. Toepasselijk recht en geschillen

Op iedere overeenkomst tussen Naomi Kramer en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Naomi Kramer, dan zullen partijen trachten dit geschil in de minne te schikken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. Indien het geschil niet wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Bij geconstateerde afwijkingen van geleverde producten en/of diensten zal de opdrachtgever binnen veertien dagen nadat het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk reclameren bij het bureau. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan, die bevoegd is in de vestigingsplaats van Naomi Kramer. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.

14. Klachten

Orthomoleculair coach Naomi Kramer is aangesloten bij de Collectief Alternatieve Therapeuten, Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten, Beroepsverzekeraar alternatieve therapeuten. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

Lelystad, 2020